Listing Ph.Ds Produced  by Muraleedharan Damodaran • Rajeswari  Gopal  G (2013)   (BT)
     
 • Malu Ravi (2013)   (BT)  

 • Dr. Gholam Reza Bagheri  (2013)  (BT) 

 • Dr. O. Bindu (2013) 
   
 • Dr. Oldooz  Atashparvah(2013) (BT)

 • Dr. Seyed Amirali Raeisosadat  (2011)  (BT)
   
 • Dr. Siny  G Benjamin (2011)  (BT) 

 • Dr.S. Leena (2009)
   
 • Dr. Raji Raghavan (2008)

 • Dr. U. Gayathri Elayidam (2005)
    
 • Dr. Reema Achiamma Mathews (2005) 

 • Dr. V.R. Sheeja (2002) 

 • Dr. K.G. Mohan (2001) 

 • Dr. V.S. Ajitha (2000) 

 • Dr. P. Narayanan Nair (1997) 

 • Dr. D.Sheela Devi (1997) 

 • Dr. M. Premeela (1997)

 • Dr. S. Sreelekha (1995) 

 • Dr. K.R. Chandramohanan Nair  (1994) 

 • Dr. Abraham Varghese (1992) 
   
 • Dr. Annie John (1991) 

 • Dr. S. RamanNair (1990)